ccbuild-logo-spin

Ordlista för cirkulära begrepp


Vi på CCBuild får ofta frågor om cirkulära begrepp och betydelser av specifika ord. Därför har vi sammanställt en ordlista. Är det något du saknar i listan nedan eller har synpunkter på? Kontakta oss gärna!

Cirkulär ekonomi: En cirkulär ekonomi är ett system som upprätthåller värdet av produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och minimerar genereringen av avfall. Det innebär ett system där produkter återanvänds, repareras, återtillverkas eller återvinns.

Resursminimering/förebyggande: Förebyggande åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:

a)      Mängden avfall, inkluderat återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd,

b)      Den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfall, eller

c)       Halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Cirkulerat material: Material som är cirkulerat genom återanvändning eller återvinning

Återanvändning: Varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda. 

Återbruk: Jämställs inom CCBuild med termen återanvändning

Materialåtervinning: material från en produkt eller komponent som tagits ur avfallsflödet och återförts till produktionsprocess. Mellansteg som insamling, hantering, rening med mera kan förekomma. Enligt definition i ISO 14021:2017

Återvunnet före konsumentled: Återvinningen har skett före konsumentledet, till exempel insamling och återförande av avfallsströmmar med produktionsspill. Observera att insamling och återinförande av restmaterial och spill som uppkommer inom samma produktionsprocess inte kan räknas med

Återvunnet efter konsumentled: Återvinningen har skett efter konsumentledet, till exempel genom insamling/återtagning efter att en produkt har använts av konsument.

Se även här:

EUR-Lex - waste_hierarchy - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Avfallsdirektivet 2008/98/EG: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098


Kalendarium


tors, 07 december 08:00

Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

tors, 07 december 08:00

Nätverksträff - Installationer: Återbruk och cirkulära materialflöden

Läs mer

mån, 11 december 09:00

Användarträff för CCBuilds e-handelslösningar för marknadsplatsen.

Läs mer


Nyhetsbrev