ccbuild-logo-spin

Ordlista för cirkulära begrepp


Vi på CCBuild får ofta frågor om cirkulära begrepp och betydelser av specifika ord. Därför har vi sammanställt en ordlista. Är det något du saknar i listan nedan eller har synpunkter på? Kontakta oss gärna!

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett system som upprätthåller värdet av produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och minimerar genereringen av avfall. Det innebär ett system där produkter återanvänds, repareras, återtillverkas eller återvinns.

Resursminimering/förebyggande

Förebyggande åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:

a)      Mängden avfall, inkluderat återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd,

b)      Den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfall, eller

c)       Halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Cirkulerat material

Material som är cirkulerat genom återanvändning eller återvinning

Återanvändning 

Varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de ursprungligen var avsedda. 

Återbruk

Jämställs inom CCBuild med termen återanvändning

Materialåtervinning

Material från en produkt eller komponent som tagits ur avfallsflödet och återförts till produktionsprocess. Mellansteg som insamling, hantering, rening med mera kan förekomma. Enligt definition i ISO 14021:2017

Återvunnet före konsumentled 

Återvinningen har skett före konsumentledet, till exempel insamling och återförande av avfallsströmmar med produktionsspill. Observera att insamling och återinförande av restmaterial och spill som uppkommer inom samma produktionsprocess inte kan räknas med

Återvunnet efter konsumentled

Återvinningen har skett efter konsumentledet, till exempel genom insamling/återtagning efter att en produkt har använts av konsument.

Se även här:

EUR-Lex - waste_hierarchy - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Avfallsdirektivet 2008/98/EG: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098


Kalendarium


ons, 21 februari 09:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tors, 29 februari 13:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Infrastruktur

Läs mer

mån, 04 mars 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer


Nyhetsbrev