ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-09-13

Återbruk – en vinst för både ekonomi och klimat enligt studier i Västsverige


Återbruk i byggsektorn både minskar klimatpåverkan och har stor ekonomisk potential. Attityden till återbruk är generellt positiv i branschen, men förutsättningarna måste förbättras betydligt. Det visar två färska rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet, som har undersökt återbruk i Västra Götalandsregionen.

Marknaden där återbruksrelaterade tjänster kan uppstå skulle under 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i Göteborgsregionen. En storskalig återbruksmarknad skulle dessutom kunna minska utsläppen med 3 300 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år – lika mycket som drygt 400 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Denna beräkning gäller enbart återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor, alltså långt från hela byggmarknaden.

Det är slutsatsen i den ena rapporten, som också visar att utbudet av återbrukat byggmaterial måste öka och ett nätverk av tjänster skapas för att en storskalig marknad ska kunna etableras.

Affärsmodeller behöver ses över

– Det finns alltså goda skäl att genomföra insatser för att uppnå en storskalig återbruksmarknad som gör att marknads- och klimatbesparingspotentialen blir verklighet, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

För att det ska ske behöver aktörerna i byggsektorn ställa om sina affärsmodeller så de inkluderar återbruk. Bättre samverkan behövs också, exempelvis måste beställare av återbruksprojekt ha förståelse för vilka förutsättningar som krävs för dem som faktiskt genomför arbetet. Det är först när återbruksprojekt är lönsamma för alla involverade aktörer som dessa tjänster kan etableras i större skala.

Fokus på icke-förnybara resurser

Den andra rapporten handlar om samverkansarenan Återbruk Väst som har genomfört åtta olika fallstudier i Göteborgsregionen, exempelvis rivningar, ombyggnationer och nybyggnationer.

Utvärderingen visar att man genom att återbruka – i stället för att kasta befintligt material och köpa nytt – kan spara

  • cirka 870 ton avfall
  • utsläpp av 650 ton CO2e växthusgaser (motsvarar 80 svenskars totala årliga utsläpp)
  • 6,6 miljoner kronor

De produkter som inventerats för återbruk visade sig vara i så gott skick att endast en tiondel av dem behövde åtgärdas. En stor del var icke-förnybara resurser, som gat- och marksten, därför gav återbruket stort miljövärde. Av alla produkter hade fasadtegel störst återbrukspotential.

Allt mer positiv attityd till återbruk

Återbruk Väst har genom enkäter funnit att attityden till återbruk generellt är positiv och att klimatbesparing är den största drivkraften. Men också att det finns många hinder och att styrningen av återbruksarbetet behöver förbättras.

– Det är tydligt att det faktiska återbruket inte når upp till sin stora potential. För att omsätta de alltmer positiva attityderna till praktiskt arbete behöver vi bygga upp kunskaperna samt underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte – just det vi arbetar med i Centrum för cirkulärt byggande, kommenterar Carina Loh Lindholm.

Andra viktiga insatser är att skapa praktiska förutsättningar för återbruk och systematisera arbetssätten i projekt och organisationer.

Fortsatt återbruksarbete i Västra Götaland

Återbruk Väst arbetade från våren 2019 till våren 2021 med att utveckla återbruket i Västra Götalandsregionen. Från hösten 2021 drivs det som ett lokalt nätverk inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande. Johanneberg Science Park är värd för nätverkets träffar, som hålls cirka en gång i kvartalet. Läs mer om Återbruk Väst.

Läs rapporterna här

De båda rapporterna är skrivna av medarbetare hos IVL Svenska Miljöinstitutet, som även är verksamma inom Centrum för cirkulärt byggande, i samarbete med Business Region Göteborg och andra lokala aktörer. Här kan ni läsa dem:

Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn – Återbruksrelaterade tjänster för att främja en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen

Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn – från den lokala samverkansarenan i Göteborgsregionen Återbruk Väst

Nyheter


Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild
Tarkett hoppas kunna återvinna fler golv genom att vara med i CCBuild

2022-01-14

Golvtillverkaren Tarkett är en färsk partner i CCBuild. Orsaken till att företaget gick med är enkel: "Vi vill materialåtervinna mer golv. Detta är rätt forum för oss att nå arkitekter, fastighetsägare med flera som arbetar med återbruk," säger Peter Nicander på Tarkett.

Läs nyhet

Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket
Julklappsregn över CCBuild: strid ström av aktörer ansluter till nätverket

2022-01-13

Nytt år, nya parter. Centrum för cirkulärt byggande fortsätter att samla den svenska bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Nu är runt 80 företag och organisationer anslutna.

Läs nyhet

Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer
Nytt projekt undersöker hur man kan öka återbruket av installationer

2022-01-12

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el och vvs. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt material åter blir en resurs? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det ska ett nytt projekt ska belysa.

Läs nyhet


Kalendarium


tor, 27 januari 09:00

CCBuild Nätverksträff: Återbruk Stål

Läs mer

fre, 28 januari 09:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

ons, 02 februari 09:00

Arbetsgruppsmöte: Kommunikation av återbruk

Läs mer