ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-09-13

Återbruk – en vinst för både ekonomi och klimat enligt studier i Västsverige


Återbruk i byggsektorn både minskar klimatpåverkan och har stor ekonomisk potential. Attityden till återbruk är generellt positiv i branschen, men förutsättningarna måste förbättras betydligt. Det visar två färska rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet, som har undersökt återbruk i Västra Götalandsregionen.

Marknaden där återbruksrelaterade tjänster kan uppstå skulle under 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i Göteborgsregionen. En storskalig återbruksmarknad skulle dessutom kunna minska utsläppen med 3 300 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år – lika mycket som drygt 400 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Denna beräkning gäller enbart återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor, alltså långt från hela byggmarknaden.

Det är slutsatsen i den ena rapporten, som också visar att utbudet av återbrukat byggmaterial måste öka och ett nätverk av tjänster skapas för att en storskalig marknad ska kunna etableras.

Affärsmodeller behöver ses över

– Det finns alltså goda skäl att genomföra insatser för att uppnå en storskalig återbruksmarknad som gör att marknads- och klimatbesparingspotentialen blir verklighet, säger Carina Loh Lindholm, koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

För att det ska ske behöver aktörerna i byggsektorn ställa om sina affärsmodeller så de inkluderar återbruk. Bättre samverkan behövs också, exempelvis måste beställare av återbruksprojekt ha förståelse för vilka förutsättningar som krävs för dem som faktiskt genomför arbetet. Det är först när återbruksprojekt är lönsamma för alla involverade aktörer som dessa tjänster kan etableras i större skala.

Fokus på icke-förnybara resurser

Den andra rapporten handlar om samverkansarenan Återbruk Väst som har genomfört åtta olika fallstudier i Göteborgsregionen, exempelvis rivningar, ombyggnationer och nybyggnationer.

Utvärderingen visar att man genom att återbruka – i stället för att kasta befintligt material och köpa nytt – kan spara

  • cirka 870 ton avfall
  • utsläpp av 650 ton CO2e växthusgaser (motsvarar 80 svenskars totala årliga utsläpp)
  • 6,6 miljoner kronor

De produkter som inventerats för återbruk visade sig vara i så gott skick att endast en tiondel av dem behövde åtgärdas. En stor del var icke-förnybara resurser, som gat- och marksten, därför gav återbruket stort miljövärde. Av alla produkter hade fasadtegel störst återbrukspotential.

Allt mer positiv attityd till återbruk

Återbruk Väst har genom enkäter funnit att attityden till återbruk generellt är positiv och att klimatbesparing är den största drivkraften. Men också att det finns många hinder och att styrningen av återbruksarbetet behöver förbättras.

– Det är tydligt att det faktiska återbruket inte når upp till sin stora potential. För att omsätta de alltmer positiva attityderna till praktiskt arbete behöver vi bygga upp kunskaperna samt underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte – just det vi arbetar med i Centrum för cirkulärt byggande, kommenterar Carina Loh Lindholm.

Andra viktiga insatser är att skapa praktiska förutsättningar för återbruk och systematisera arbetssätten i projekt och organisationer.

Fortsatt återbruksarbete i Västra Götaland

Återbruk Väst arbetade från våren 2019 till våren 2021 med att utveckla återbruket i Västra Götalandsregionen. Från hösten 2021 drivs det som ett lokalt nätverk inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande. Johanneberg Science Park är värd för nätverkets träffar, som hålls cirka en gång i kvartalet. Läs mer om Återbruk Väst.

Läs rapporterna här

De båda rapporterna är skrivna av medarbetare hos IVL Svenska Miljöinstitutet, som även är verksamma inom Centrum för cirkulärt byggande, i samarbete med Business Region Göteborg och andra lokala aktörer. Här kan ni läsa dem:

Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn – Återbruksrelaterade tjänster för att främja en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen

Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn – från den lokala samverkansarenan i Göteborgsregionen Återbruk Väst

Nyheter


Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld
Ett handslag ska öka de cirkulära lösningarna i Göteborgs fastighetsvärld

2022-06-14

Ett handslag mellan nästan 40 fastighetsägare ska bidra till att återbruk och andra cirkulära lösningar ökar markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen tar ett nytt grepp för att höja tempot i omställningen till fossilfrihet.

Läs nyhet

Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!
Ännu fler aktörer har kommit med i CCBuild – nu siktar vi på 200!

2022-06-13

Den senaste tiden har nio nya aktörer valt att bli samarbetspartner i CCBuild. Nu är vi en bra bit över 100 organisationer som samarbetar för cirkulärt byggande. Dags att sikta ännu högre, att bli 200! Intresset är stort, det ser vi på att vi nu har passerat 2 000 följare på LinkedIn.

Läs nyhet

Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk
Laserscanning ger snabbare inventering för återbruk

2022-05-05

CCBuild och White Arkitekter lanserar en ny lösning som överför återbrukbara produkter och resurser till CCBuilds produktbank och marknadsplats – helt automatiskt. Detta görs via tjänsten White ReCapture, där information från en byggnads 3D-modell kopplas direkt till CCBuild. 

Läs nyhet


Kalendarium


mån, 29 augusti 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Läs mer

tis, 30 augusti 14:00

Introduktion till CCBuild-nätverket

Läs mer

tor, 01 september 13:00

Äntligen dags för fysiska nätverksträffar inom CCBuild – vi ses i Malmö

Läs mer